Perihal Kami

Program Perkhidmatan Farmasi adalah salah satu program di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang bertanggungjawab untuk memastikan orang awam mendapat keluaran farmaseutikal yang berkualiti, selamat dan berkesan, melindungi kepentingan mereka melalui penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan, serta memastikan ubat-ubatan digunakan oleh penyedia perkhidmatan kesihatan dan juga pesakit secara wajar.

 

Visi, Misi & Objektif

 

Visi

Meningkatkan kesihatan rakyat menerusi kecemerlangan dalam amalan farmasi.

Misi

 • Menguatkuasakan undang-undang dan memperbaharui polisi untuk memastikan produk dan perkhidmatan farmaseutikal adalah berkualiti.
 • Memastikan sistem organisasi yang efektif dan responsif ke arah kelestarian perkhidmatan berkualiti.
 • Membina keupayaan dan profesionalisme menerusi pembangunan bakat dan pemerkasaan tenaga kerja.
 • Memperhebat kerjasama ke arah mencapai piawaian dan amalan terbaik.

Objektif

Objektif adalah berasaskan Bahagian-Bahagian di dalam Program Perkhidmatan Farmasi IPKKM yang berkuatkuasa mulai 1 April 2016 melalui surat Bahagian Sumber Manusia, KKM rujukan Bil. (86) dlm. KK(S) 0.61 BHG. 49 Jld. 2 bertarikh 8 Ogos 2016. Objektif tersebut adalah selari dengan Pelan Strategik Program Farmasi 2021-2025.

 1. Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
  • Memastikan kebolehcapaian berterusan terhadap ubat-ubatan yang berkualiti, selamat dan kos efektif.
  • Memperkukuh penggunaan ubat-ubatan secara berkualiti dan rasional ke arah kesihatan yang lebih baik.
  • Meningkatkan perkhidmatan penjagaan farmaseutikal selaras dengan piawaian dan amalan terbaik.
 2. Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
  • Membangunkan dasar untuk sektor farmaseutikal selaras dengan keperluan penjagaan kesihatan negara.
  • Memastikan pengurusan sumber yang efisien dan cemerlang.
 3. Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
  • Memastikan penjualan, pembekalan, pemilikan dan pengiklanan substans, produk dan kosmetik mematuhi peruntukan undang-undang.
 4. Bahagian Lembaga Farmasi Malaysia
  • Memastikan pendaftaran ahli farmasi dan pertubuhan perbadanan mematuhi Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951 dan peraturan-peraturannya.
  • Menetapkan piawai untuk etika, tingkah laku, kemahiran, pendidikan dan latihan serta Pembangunan Profesional Berterusan (CPD).