Pengiklanan

Adakah pengiklanan perbandingan dibenarkan dalam iklan?

Sila rujuk kepada Perenggan 4.8, Garis Panduan Kelulusan Pengiklanan Produk Ubat Berdaftar. Pengiklanan perbandingan adalah dibenarkan untuk akuan perbandingan produk-produk keluaran syarikat yang sama.

Adakah kenyataan daripada profesional Kesihatan dibenarkan dalam iklan produk kesihatan?

Profesional kesihatan dibenarkan untuk menyertai siaran akhbar produk baharu bagi menjelaskan tentang penyakit, statistik penyakit, dan sebagainya. Walau bagaimanapun, profesional kesihatan tidak dibenarkan sama ada secara langsung atau tidak langsung, untuk mempromosi, mencadang, memberi sokongan atau menggalakkan penggunaan produk baharu dalam iklan yang diterbitkan. Sila rujuk kepada Garis Panduan Kelulusan Pengiklanan Produk Ubat Berdaftar Perenggan 4.3 Tanggapan Nasihat atau Endorsan Professional Penjagaan Kesihatan.
 

Adakah kreativiti dibenarkan dalam iklan?

Kreativiti dalam iklan produk kesihatan adalah dibenarkan dengan syarat kreativiti tersebut tidak mengelirukan orang awam, selari dengan indikasi produk yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD), dan mematuhi garis panduan serta dasar yang ditetapkan oleh Lembaga Iklan Ubat (LIU). Keputusan ini telah dimuktamadkan dalam Mesyuarat Lembaga Iklan Ubat Bil. 3/2021 pada Disember 2021. Sila rujuk kepada Garis Panduan Kelulusan Pengiklanan Produk Ubat Berdaftar:

Perenggan 3.3 Kreativiti, subseksyen 3.3.1- Kreativiti dalam iklan produk hendaklah selari dengan prinsip-prinsip pengiklanan dalam Garis Panduan.

Perenggan 3.3 Kreativiti, subseksyen 3.3.2- unsur kreativiti dalam iklan tidak boleh mengabaikan keselamatan pengguna. Memandangkan produk yang diiklankan adalah produk ubat yang memberikan kesan terhadap kesihatan pengguna, maklumat yang disampaikan melalui iklan hendaklah jelas, tepat dan tidak boleh mengelirukan atau dikaburi dengan unsur-unsur kreativiti yang berlebihan. 

Perenggan 3.3 Kreativiti, subseksyen 3.3.3- unsur kreativiti dalam iklan tidak boleh mengabaikan standard kemoralan dan kesopanan yang diamalkan di Malaysia.

Selain itu, dalam Mesyuarat LIU Bil. 1/2020 yang diadakan pada 8 Julai 2020, ahli-ahli LIU menegaskan bahawa iklan produk kesihatan yang melibatkan penggunaan pesakit tidak boleh disama-tandingkan dengan iklan produk bukan kesihatan lain yang tidak dikawal seperti detergen.
 

Adakah watak haiwan/ bukan manusia dibenarkan dalam iklan?

Semua watak haiwan/ bukan manusia yang telah diluluskan dalam pembungkusan produk adalah dibenarkan dalam iklan produk Kesihatan sesuai dengan tuntutan perubatan yang didaftarkan. 
Sila rujuk kepada Garis Panduan Kelulusan Pengiklanan Produk Ubat Berdaftar:

Perenggan 3.2, Prinsip Am subseksyen 3.2.2 - iklan hendaklah mengandungi maklumat yang boleh dipercayai, tepat, benar, bermaklumat, adil, objektif, tidak kabur, seimbang, terkini, boleh disahkan dan tidak menyinggung perasaan

Perenggan 3.5 Gambar haiwan dalam iklan - gambar haiwan dalam iklan hendaklah digunakan secara waspada supaya tidak mengelirukan pengguna bahawa produk yang diiklankan adalah produk veterinar.
 

Adakah syarikat dibenarkan untuk membuat permohonan pindaan ke atas format iklan yang telah diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat?

Syarikat dibenarkan untuk membuat permohonan pindaan ke atas format iklan yang diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat dalam tempoh dua (2) bulan daripada tarikh kelulusan dikeluarkan. Pihak syarikat boleh mengemukakan permohonan pindaan dengan mengisi Borang Permohonan Pindaan Kelulusan Format Iklan (Borang K-FR-27) dan menyertakan dokumen yang diperlukan serta justifikasi permohonan dikemukakan. Sila rujuk Perenggan 2.15 Garis Panduan Kelulusan Pengiklanan Produk Ubat Bardaftar. Sekiranya melepasi tempoh yang ditetapkan, permohonan pindaan tidak akan diproses dan pihak syarikat perlu mengemukakan permohonan baru bagi mendapatkan kelulusan.

Bagaimana proses kelulusan iklan di Program Perkhidmatan Farmasi dijalankan?

Menurut Peraturan 4(1) Peraturan-peraturan Lembaga Iklan Ubat 1976, Lembaga Iklan Ubat mempunyai kuasa untuk menentukan prosedur sendiri dalam meluluskan iklan. Sebelum tahun 2012, semua permohonan kelulusan diproses dan diluluskan dalam mesyuarat LIU. Pada tahun 2004, Fast Track Service diperkenalkan dan tempoh pemprosesan permohonan iklan adalah 7 hari berkerja. Kemudian, ia dikurangkan kepada 5 hari berkerja pada tahun 2010. Bermula tahun 2012 mandat telah diberikan kepada Setiausaha LIU untuk memproses kelulusan iklan berdasarkan garis panduan dan polisi yang ditetapkan oleh LIU bagi memenuhi piagam pelanggan jabatan.

Adakah pernyataan yang pernah diluluskan oleh LIU tidak akan dibenarkan dalam permohonan kelulusan iklan yang baru?

Ya, pernyataan yang pernah diluluskan oleh LIU tidak akan dibenarkan dalam permohonan kelulusan iklan yang baru sekiranya pernyataan tersebut melampaui skop indikasi yang diluluskan oleh PBKD, seperti yang dinyatakan dalam Polisi LIU MAB 3/2017 Claims. Menurut Peraturan 4(1), Perauturan-peraturan Lembaga Iklan Ubat 1976 (akan dirujuk sebagai PLIU 1976), LIU mempunyai kuasa untuk mengawal selia prosedur untuk tujuan kelulusan permohonan iklan. Justeru itu, polisi dan garis panduan LIU akan mengalami perubahan berdasarkan perbincangan di kalangan ahli LIU selepas dipersetujui dalam mesyuarat LIU sepanjang tahun, selaras dengan teknik pemasaran dan pengiklanan dalam bidang penjagaan kesihatan. Ini adalah penting untuk memastikan kelulusan iklan yang diberikan sentiasa dikemaskini dan mampu menangani isu-isu kesihatan, pembangunan, keselamatan dan etika yang semasa. Selain itu, merujuk kepada Peraturan 5(4), PLIU 1976, LIU mengikut budi bicaranya, boleh meluluskan atau tidak meluluskan, atau boleh membatalkan kelulusan yang pernah dikeluarkan.

Mengapakah terdapat tuntutan yang ditolak dalam format iklan yang diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat?

Berdasarkan Polisi dan Keputusan Lembaga Iklan Ubat MAB 3/2017 dan Perenggan 5.2 Garis Panduan Kelulusan Pengiklanan Produk Ubat Berdaftar, tuntutan yang dibuat dalam iklan mestilah mengikut indikasi atau label produk yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Kawalan Dadah.

Tuntutan yang melampaui indikasi yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Kawalan Dadah tidak akan diterima dan diluluskan. Pihak syarikat dinasihatkan untuk membuat permohonan variasi kepada Pihak Berkuasa Kawalan Dadah bagi mendapatkan kelulusan tuntutan tersebut sebelum mengemukakan permohonan kepada Lembaga Iklan Ubat.
 

Adakah racun Kumpulan B boleh diiklankan kepada umum?

Ubat terkawal yang diperolehi daripada pengamal perubatan berdaftar, doktor gigi berdaftar atau ahli farmasi berlesen/berdaftar bagi tujuan rawatan pesakit di kategorikan sebagai racun kumpulan B dan C di bawah Jadual Pertama Akta Racun 1952. Racun Kumpulan B adalah ubat yang memerlukan preskripsi daripada pengamal perubatan setelah pesakit mendapatkan rundingan. Manakala racun kumpulan C tidak memerlukan preskripsi dan boleh dibekalkan oleh pengamal perubatan berdaftar, doktor gigi berdaftar, atau oleh ahli farmasi berlesen/berdaftar. Dasar Lembaga Iklan Ubat adalah tidak membenarkan pengiklanan racun seperti yang disenaraikan dalam Jadual Pertama Akta Racun 1952 kecuali seperti yang dinyatakan dalam Garis Panduan Kelulusan Pengiklanan Produk Ubat Berdaftar Perenggan 2.5 Produk Yang Boleh Diiklankan, Sub-perenggan 2.5.2 iaitu:

  1. Produk terapi gantian nikotin yang dikategorikan sebagai racun 
  2. Produk baharu yang mematuhi kriteria berikut boleh diberikan kelulusan untuk penyiaran sebagai siaran akhbar sahaja iaitu: 
    • produk yang baru didaftarkan di Pihak Berkuasa Kawalan Dadah, Malaysia dan tiada produk racun yang serupa tersedia di Malaysia;
    • produk dengan gabungan ramuan farmaseutikal aktif yang baru didaftarkan di Pihak Berkuasa Kawalan Dadah Malaysia dan tiada gabungan ramuan farmaseutikal yang serupa tersedia di Malaysia;
    • produk yang sedia ada diluluskan indikasi baharu oleh Pihak Berkuasa Kawalan Dadah Malaysia; dan 
    • indikasi produk tidak melanggar Seksyen 3(1) Akta Ubat (Iklan dan Penjualan) 1956.

Apakah jenis iklan produk yang perlu mendapat kelulusan daripada Lembaga Iklan Ubat (LIU)?

Iklan produk suplemen, Over The Counter (OTC) dan produk tradisional yang telah berdaftar dengan Pihak Berkuasa Kawalan Dadah memerlukan kelulusan daripada LIU.

Halaman-halaman