Soalan Lazim - Pengiklanan

Semua produk kosmetik mestilah bernotifikasi dengan Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA), Kementerian Kesihatan Malaysia.

Pengiklanan produk kosmetik mestilah mematuhi Garis Panduan Pengiklanan Kosmetik dan tiada sebarang tuntutan perubatan ke atas produk kosmetik dibenarkan. Tindakan perundangan boleh diambil ke atas pengiklan yang mengiklankan produk kosmetik dengan tuntutan perubatan dan menyalahi kod. Pengiklanan produk kosmetik tidak memerlukan kelulusan Lembaga Iklan Ubat.

All cosmetic products must be notified to the National Pharmaceutical Regulatory Division (NPRA), Ministry of Health Malaysia.

Any advertisement relating to cosmetic products must comply with the Guideline For Cosmetic Advertisement and have no medical claims. Legal actions may be taken against any cosmetic products advertisements with medical claims. Advertisement approval from Medicine Advertisement Board (MAB) is not required.

Testimoni hanya dibenarkan bagi produk berdaftar yang didaftarkan di bawah kategori ‘X’. Sebarang testimoni oleh orang awam di dalam iklan perlu disokong dengan ‘consent letter of testimony”.

Testimony is only allowed for products registered under the category of 'X'. Any testimony by members of the public in the advertisement should carry a 'consent letter of testimony’.

Penggunaan perkataan 'weight loss' atau  'slimming'  dalam iklan produk menurunkan berat badan adalah dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh LIU. Sila rujuk dan dapatkan nasihat daripada urus setia LIU sebelum meletakkan tuntutan tersebut dalam iklan.

The use of the word 'weight loss' or 'slimming' in advertisement of weight loss product are allowed according to the terms and conditions set by MAB. Please consult and seek advice from MAB's Secretariat before putting that claim in the advertisements.

Perkara ini adalah tidak dibenarkan kerana sebarang pindaan pada format iklan perlu diluluskan terlebih dahulu oleh LIU sebelum ianya boleh disiarkan. 

This is not allowed because any amendment on the advertisement format must be approved by the MAB prior to publishing.

Sebarang pindaan pada format iklan perlu dirujuk kepada Sekretariat LIU sebelum diberi kelulusan.

Sijil kelulusan atau kebenaran bertulis daripada LIU akan dikeluarkan dalam tempoh 5 hari bekerja.

Certificate of approval or written permission from the MAB will be issued within 5 working days.

Sebarang jenis penyebaran maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kesihatan boleh diklasifikasikan sebagai iklan termasuklah melalui internet. Kelulusan LIU adalah diperlukan sebelum ianya boleh dipaparkan kepada masyarakat.

All type of dissemination of information about products and health services including on the internet are classified as advertisement. Therefore, MAB approval is required before it can be published to the public.

Sebarang pengiklanan produk farmaseutikal melalui radio adalah dibenarkan dan sah bagi tempoh 3 tahun kalendar. Walau bagaimanapun "caller segment" adalah tidak dibenarkan.

You may sponsor the radio show but any medicinal product advertisements on the radio require approval from MAB. The approval is valid for a period of 3 years calendar. However "caller segment" is not permitted.

Ya, LIU telah meluluskan beberapa iklan berkaitan produk farmaseutikal yang dijual dan dipasarkan oleh syarikat jualan langsung.

Yes, MAB does control pharmaceutical product advertisements made by direct selling companies and has issued approvals for several advertisements.

Semua iklan yang telah diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat (LIU) akan diberikan nombor kelulusan (cth: KKLIU 1234/2021 ). Nombor kelulusan iklan tersebut wajib dipamerkan pada setiap iklan yang disiarkan. Sekiranya pengguna mengesyaki terdapat iklan produk farmaseutikal atau iklan perkhidmatan kesihatan yang tidak mendapat kelulusan LIU atau tidak mempamerkan nombor kelulusan LIU, aduan boleh dibuat kepada Urusetia LIU.  

All advertisements that have been approved by MAB were given approval number (eg KKLIU 1234/2021). Advertisement approval number must be displayed on every advertisement. If any pharmaceutical product or health service advertisements were found without approval or not displaying their KKLIU number, members of the public may launch a complaint to the secretariat of Medicine Advertisement Board.

Yes, approval from MAB is still required because product registration and product advertisement are two different issues. The registration of a product aims to ensure quality, safety and efficacy of the product and are under jurisdiction of the Drug Control Authority (DCA) whereas MAB only controls product advertisements. This is to protect consumers from misleading advertisements and to ensure all advertisements published comply with the requirements of the Medicines (Advertisement and Sale) Act 1956 and its Regulations.

Ya, kelulusan LIU masih diperlukan kerana pendaftaran produk dan pengiklanannya adalah dua perkara berbeza. Pendaftaran sesuatu produk bergantung kepada kualiti, keselamatan dan efikasi produk tersebut manakala LIU mengawal dari segi aspek pengiklanan produk. Ini bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat di samping memastikan iklan itu mematuhi keperluan Akta Ubat (Iklan & Penjualan) 1956 dan peraturan-peraturannya.

All registered medicinal product advertisements requires prior approval from the Medicine Advertisement Board before they are published, eventhough it does not have any excessive medical claims.

Semua iklan berkaitan produk berdaftar perlu dinilai dan mendapatkan kelulusan Lembaga Iklan Ubat terlebih dahulu walaupun ia tidak mempunyai sebarang tuntutan perubatan berlebihan.    

Perkhidmatan Aesthetik adalah diklasifikasikan sebagai rawatan perubatan dan mestilah dijalankan oleh pengamal perubatan berdaftar. Ianya boleh diiklankan dengan kelulusan daripada LIU.

Aesthetic services are catogorised as medical treatment and should be conducted by a registered medical practitioner. It can be only be advertised with the approval of the MAB.

LIU tidak mengawal iklan berkaitan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pusat kecergasan selagi mana ia tidak mengiklankan perkhidmatan perubatan.

The MAB does not control advertisements related to services offered by fitness centers provided that no medical services are advertised.

Minuman Tongkat Ali dan Kacip Fatimah adalah diklasifikasikan sebagai produk makanan dan dikawal oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Iklan produk makanan tidak memerlukan kelulusan LIU. Iklan produk makanan tidak dibenarkan membuat sebarang tuntutan perubatan, seperti meningkatkan keupayaan seksual, mengurangkan sakit-sakit sendi, menurunkan paras gula dan sebagainya. 

Iklan makanan tidak dibenarkan meletakkan sebarang tuntutan perubatan. Mengurangkan paras gula dalam darah adalah dianggap sebagai tuntutan perubatan. Kencing manis adalah salah satu daripada 20 jenis penyakit yang tidak boleh diiklankan seperti diperuntukkan di bawah Akta Ubat (Iklan dan Penjualan) 1956. 

Advertisement of food products are not allowed to make any medical claims such as reducing blood sugar level.  Diabetes mellitus is one of the 20 types of diseases that is prohibited to be advertised as stipulated under the Medicines (Advertisement and Sale) Act 1956.

Sekiranya iklan keguguran rambut melibatkan produk farmaseutikal, iklan tersebut perlu mendapatkan kelulusan LIU. Iklan tersebut tidak dibenarkan mempunyai tuntutan atau pernyataan bahawa:

  • Kebotakan boleh dicegah 
  • Keguguran rambut boleh dihentikan
  • Merangsang dan menggalakkan pertumbuhan rambut

Approval from the MAB is required prior to advertisement of hair loss products. These advertisements are not allowed to have any claims or statements regarding:

• Baldness can be prevented

• Hair loss can be stopped

• Stimulate and encourage hair growth

MAB approval is not required for weight reduction program as long as it does not involve the advertisement or promotion of the products.

Kelulusan LIU tidak diperlukan untuk program pengurangkan berat badan selagi mana ia tidak melibatkan iklan atau promosi produk. 

Sebarang kelulusan pada format iklan adalah berdasarkan kepada Akta Ubat (Iklan dan Penjualan) 1956 dan peraturannya. Selain itu, semua format iklan perlu mematuhi garis panduan pengiklanan dan polisi yang dikeluarkan oleh Lembaga Iklan Ubat. Mana-mana tuntutan dan format iklan yang tidak mematuhi akta, garispanduan dan polisi, LIU berhak meminda tuntutan dan format tersebut.

Approval for any advertisement format is based on the Medicines (Advertisement and Sale) Act 1956 and its regulations. In addition, advertisement formats must also comply with advertising guidelines and policies issued by the MAB. MAB has the right to amend any claims and advertisement formats that do not comply with the act, guidelines and policies.

Sebarang perubahan pada format iklan yang telah diluluskan perlu mendapatkan kelulusan semula daripada LIU terlebih dahulu. Permohonan pindaan boleh dikemukakan dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh kelulusan iklan.

Kelulusan oleh USFDA tidak bermaksud sesuatu ubat itu sudah berdaftar dengan Pihak Berkuasa Kawalan Dadah, Kementerian Kesihatan Malaysia. Semua ubat-ubatan perlu didaftarkan terlebih dahulu sebelum boleh dijual atau dipasarkan di Malaysia. Semua iklan ubat-ubatan yang hendak disiarkan perlu mendapatkan kelulusan Lembaga Iklan Ubat KKM terlebih dahulu.

A medicine approved by the USFDA does not mean that it is registered with the Drug Control Authority, Ministry of Health Malaysia. All medicines must be registered before they are sold or marketed in Malaysia. Prior approval from the Medicine Advertisements Board (MAB) MOH is required before any advertisement of medicine is published.

Food supplements and drinks are classified as food. Food and drinks products are controlled by the Food Safety and Quality Division (FSQ), MOH. However, depending on the composition and claims, they can be classified as pharmaceuticals and need to be registered with the Drug Control Authority (DCA). 

Produk minuman adalah dikategorikan sebagai makanan. Oleh yang demikian, produk ini dikawal oleh pihak Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM). Untuk sebarang maklumat lanjut berkaitan produk tersebut, pihak Puan boleh menghubungi BKKM di 03-8885 0797.

Secara umumnya, amalan gaya hidup sihat melalui pengambilan diet yang seimbang serta senaman yang bersesuaian merupakan cara yang terbaik bagi menangani masalah berat badan berlebihan.

Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD) melalui Bahagian Regulator Farmasi Negara (NPRA) hanya berkuasa mengawal pendaftaran produk farmaseutikal dan kosmetik. Ini tidak termasuk produk kesihatan yang dikategorikan sebagai makanan. Secara umumnya, penggunaan sebarang produk makanan atau penjagaan diri lazimnya bergantung pada budi bicara pengguna itu sendiri.