Soalan Lazim - Umum

Penggunaan perkataan 'weight loss' atau  'slimming'  dalam iklan produk menurunkan berat badan adalah dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh LIU. Sila rujuk dan dapatkan nasihat daripada urus setia LIU sebelum meletakkan tuntutan tersebut dalam iklan.

The use of the word 'weight loss' or 'slimming' in advertisement of weight loss product are allowed according to the terms and conditions set by MAB. Please consult and seek advice from MAB's Secretariat before putting that claim in the advertisements.

Sebarang pengiklanan produk farmaseutikal melalui radio adalah dibenarkan dan sah bagi tempoh 3 tahun kalendar. Walau bagaimanapun "caller segment" adalah tidak dibenarkan.

You may sponsor the radio show but any medicinal product advertisements on the radio require approval from MAB. The approval is valid for a period of 3 years calendar. However "caller segment" is not permitted.

All advertisements that have been approved by MAB were given approval number (eg KKLIU 1234/2021). Advertisement approval number must be displayed on every advertisement. If any pharmaceutical product or health service advertisements were found without approval or not displaying their KKLIU number, members of the public may launch a complaint to the secretariat of Medicine Advertisement Board.

Semua iklan yang telah diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat (LIU) akan diberikan nombor kelulusan (cth: KKLIU 1234/2021 ). Nombor kelulusan iklan tersebut wajib dipamerkan pada setiap iklan yang disiarkan. Sekiranya pengguna mengesyaki terdapat iklan produk farmaseutikal atau iklan perkhidmatan kesihatan yang tidak mendapat kelulusan LIU atau tidak mempamerkan nombor kelulusan LIU, aduan boleh dibuat kepada Urusetia LIU.  

Bahagian ini akan memaklumkan kepada pengadu berkenaan status penerimaan aduan melalui e-mel dalam tempoh 24 jam.

Upon receiving your complaint, you will be notified through e-mail within 24 hours.

Semua iklan berkaitan produk berdaftar perlu dinilai dan mendapatkan kelulusan Lembaga Iklan Ubat terlebih dahulu walaupun ia tidak mempunyai sebarang tuntutan perubatan berlebihan.    

All registered medicinal product advertisements requires prior approval from the Medicine Advertisement Board before they are published, eventhough it does not have any excessive medical claims.

Aduan boleh dibuat melalui telefon, e-mel atau secara dalam talian di SINI. Selain itu, aduan juga boleh dibuat dengan cara menghubungi pejabat Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Negeri yang berdekatan.

Complaints can be made through phone call, email or via online HERE. You may also lodge your complaints to any nearby Pharmacy Enforcement Branch office.

Semua produk farmaseutikal termasuk suplemen kesihatan dan ubat-ubatan tradisional perlu berdaftar dengan Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD) sebelum dipasarkan di Malaysia. Penilaian terhadap produk perlu dijalankan bagi memastikan kualiti, dan keselamatan produk farmaseutikal serta ubat-ubatan traditional terjamin untuk digunakan oleh masyarakat Malaysia. Selain itu, penilaian keberkesanan juga dijalankan bagi memastikan produk farmaseutikal yang berada dipasaran tempatan adalah berkesan.

Produk yang berdaftar dengan PBKD mempunyai dua ciri-ciri utama iaitu:

  1. Nombor Pendaftaran MAL
  2. Pelekat Hologram FarmaTagTM

Kedua-dua ciri ini perlu dipamerkan pada setiap pek jualan ubat-ubatan.

 

Nombor Pendaftaran MAL

Nombor pendaftaran MAL dimulakan dengan 'MAL', diikuti dengan 8 angka, dan diakhiri dengan kod produk.

Contoh Nombor pendaftaran MAL :    MAL12345678X

Maksud bagi setiap Kod Produk adalah seperti yang berikut:

A:         Ubat terkawal (Ubat preskripsi)

X:         Ubat terkawal tanpa preskripsi atau ubat over-the-counter (OTC)

T:         Ubat tradisional

N:        Suplemen kesihatan contohnya vitamin atau mineral

 

Pelekat Hologram FarmaTagTM

Ketulenan Pelekat Hologram boleh disemak menggunakan :

a. Dekoder

Pengguna juga boleh memeriksa ketulenan hologram FarmaTagTM yang terdapat pada kotak produk menggunakan dekoder yang terdapat di semua premis farmasi berlesen dan pejabat Cawangan Penguatkuasaan Farmasi di setiap negeri.

b. Aplikasi FarmaTag Checker

Aplikasi ini boleh di muat turun secara percuma daripada Google Play, App Store atau Huawei AppGallery.

 

Sebelum menggunakan ubat-ubatan, pastikan produk tersebut mempunyai Nombor Pendaftaran MAL dan Pelekat Hologram FarmaTagTM. Pengguna juga boleh menyemak status pendaftaran produk farmaseutikal melalui:

a. Laman sesawang Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA)

Pautan laman sesawang NPRA adalah https://www.npra.gov.my/. Pengguna boleh menggunakan butang                “Produk Status” untuk memulakan pencarian.  

b. Aplikasi MediQuest

Aplikasi ini boleh dimuat turun secara percuma melalui aplikasi Android Google Play (untuk pengguna                  telefon bimbit jenis android) atau OS Apps Store (untuk pengguna telefon bimbit jenis iPhone).

All pharmaceutical products including health supplements and traditional preparations must be registered with the Drug Control Authority (DCA) of Malaysia before being marketed in Malaysia. Evaluation of the products' quality, safety and efficacy (except for traditional preparations and health supplements) are carried out to ensure safety to the public.

This to ensure that products registered with the DCA are safe to be taken by the public. Products registered with the DCA has two main features, the registration number and genuine hologram sticker. The registration number starts with 'MAL', followed by eight numbers, and ending with the letter T,A,X or N.

To check the list of products registered with the DCA, visit the official website of the National Pharmaceutical Regulatory Agency, www.npra.gov.my. Click on the 'Registered Product Search' (Quest 3) and enter the details of the product to start the search.

To check the authenticity of the hologram sticker, use the Meditag hologram decoder available at the nearby pharmacy shop.

Perkhidmatan Aesthetik adalah diklasifikasikan sebagai rawatan perubatan dan mestilah dijalankan oleh pengamal perubatan berdaftar. Ianya boleh diiklankan dengan kelulusan daripada LIU.

Aesthetic services are catogorised as medical treatment and should be conducted by a registered medical practitioner. It can be only be advertised with the approval of the MAB.

LIU tidak mengawal iklan berkaitan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pusat kecergasan selagi mana ia tidak mengiklankan perkhidmatan perubatan.

The MAB does not control advertisements related to services offered by fitness centers provided that no medical services are advertised.

Minuman Tongkat Ali dan Kacip Fatimah adalah diklasifikasikan sebagai produk makanan dan dikawal oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Iklan produk makanan tidak memerlukan kelulusan LIU. Iklan produk makanan tidak dibenarkan membuat sebarang tuntutan perubatan, seperti meningkatkan keupayaan seksual, mengurangkan sakit-sakit sendi, menurunkan paras gula dan sebagainya. 

Iklan makanan tidak dibenarkan meletakkan sebarang tuntutan perubatan. Mengurangkan paras gula dalam darah adalah dianggap sebagai tuntutan perubatan. Kencing manis adalah salah satu daripada 20 jenis penyakit yang tidak boleh diiklankan seperti diperuntukkan di bawah Akta Ubat (Iklan dan Penjualan) 1956. 

Advertisement of food products are not allowed to make any medical claims such as reducing blood sugar level.  Diabetes mellitus is one of the 20 types of diseases that is prohibited to be advertised as stipulated under the Medicines (Advertisement and Sale) Act 1956.

Sekiranya iklan keguguran rambut melibatkan produk farmaseutikal, iklan tersebut perlu mendapatkan kelulusan LIU. Iklan tersebut tidak dibenarkan mempunyai tuntutan atau pernyataan bahawa:

  • Kebotakan boleh dicegah 
  • Keguguran rambut boleh dihentikan
  • Merangsang dan menggalakkan pertumbuhan rambut

Approval from the MAB is required prior to advertisement of hair loss products. These advertisements are not allowed to have any claims or statements regarding:

• Baldness can be prevented

• Hair loss can be stopped

• Stimulate and encourage hair growth

Kelulusan LIU tidak diperlukan untuk program pengurangkan berat badan selagi mana ia tidak melibatkan iklan atau promosi produk. 

MAB approval is not required for weight reduction program as long as it does not involve the advertisement or promotion of the products.

Sebarang kelulusan pada format iklan adalah berdasarkan kepada Akta Ubat (Iklan dan Penjualan) 1956 dan peraturannya. Selain itu, semua format iklan perlu mematuhi garis panduan pengiklanan dan polisi yang dikeluarkan oleh Lembaga Iklan Ubat. Mana-mana tuntutan dan format iklan yang tidak mematuhi akta, garispanduan dan polisi, LIU berhak meminda tuntutan dan format tersebut.

Approval for any advertisement format is based on the Medicines (Advertisement and Sale) Act 1956 and its regulations. In addition, advertisement formats must also comply with advertising guidelines and policies issued by the MAB. MAB has the right to amend any claims and advertisement formats that do not comply with the act, guidelines and policies.

Sebarang perubahan pada format iklan yang telah diluluskan perlu mendapatkan kelulusan semula daripada LIU terlebih dahulu. Permohonan pindaan boleh dikemukakan dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh kelulusan iklan.

Sebarang jenis penyebaran maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kesihatan boleh di klasifikasikan sebagai iklan termasuklah melalui internet. Kelulusan LIU adalah diperlukan sebelum ianya boleh dipaparkan kepada masyarakat.

Ya, LIU telah meluluskan beberapa iklan berkaitan produk farmaseutikal yang dijual dan dipasarkan oleh syarikat jualan langsung.

Sila semak sijil kelulusan yang telah dikeluarkan oleh LIU dan pastikan format yang dilampirkan telah ditandatangani oleh Setiausaha dan penterjemah LIU. Pastikan nombor kelulusan pada format iklan adalah sama seperti nombor pada sijil kelulusan iklan. Contoh nombor kelulusan iklan adalah: ‘KKLIU/1234/2004/ABC’.

Ya, kelulusan LIU masih diperlukan kerana pendaftaran produk dan pengiklanannya adalah dua perkara berbeza.

Pendaftaran sesuatu produk bergantung kepada keselamatan dan efikasi produk tersebut manakala LIU mengawal dari segi aspek pengiklanan produk. Ini bagi mengelakkan kekeliruan dikalangan masyarakat disamping memastikan iklan itu mematuhi keperluan Akta Ubat (Iklan & Penjualan) 1956 dan peraturan-peraturannya.

Kelulusan oleh USFDA tidak bermaksud sesuatu ubat itu sudah berdaftar dengan Pihak Berkuasa Kawalan Dadah, Kementerian Kesihatan Malaysia. Semua ubat-ubatan perlu didaftarkan terlebih dahulu sebelum boleh dijual atau dipasarkan di Malaysia. Semua iklan ubat-ubatan yang hendak disiarkan perlu mendapatkan kelulusan Lembaga Iklan Ubat KKM terlebih dahulu.

A medicine approved by the USFDA does not mean that it is registered with the Drug Control Authority, Ministry of Health Malaysia. All medicines must be registered before they are sold or marketed in Malaysia. Prior approval from the Medicine Advertisements Board (MAB) MOH is required before any advertisement of medicine is published.

Complaints can be lodge either by phone, e-mail or in writing to the Senior Director of Pharmaceutical Services. You can also contact the nearest Pharmacy Enforcement Branch office.

Aduan boleh dibuat melalui telefon, e-mel atau secara bertulis kepada Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi. Anda juga boleh menghubungi pejabat Cawangan Penguatkuasa Farmasi yang berdekatan

Semua produk kosmetik yang ingin dipasarkan di Malaysia perlu dinotifikasikan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan prosedur notikikasi produk kosmetik melalui pautan ini https://www.npra.gov.my/index.php/en/cosmetic-main-page.html.

Sekiranya maklumat lanjut diperlukan, hubungi  pegawai yang bertugas di Unit Kosmetik di talian 03-78835537 atau emelkan ke kosmetik@npra.gov.my.

A cosmetic product needs to be notified by the Drug Control Authority (DCA). For further information please contact 0378835400 or www.npra.gov.my.

Pembuangan ubat ke dalam sumber air melalui sinki atau tandas boleh menyebabkan kesan pencemaran alam sekitar. Untuk makluman, loji kumbahan tidak berupaya merawat sisa kimia dalam air kumbahan, dan ini boleh menyebabkan pencemaran sistem pengairan. Selain itu, sisa ubat-ubatan yang mengandungi bahan kimia larut air boleh memasuki sistem pengairan dan seterusnya membahayakan hidupan akuatik.

Oleh yang demikian, pesakit dinasihatkan agar tidak membuang ubat-ubatan berlebihan atau ubat-ubatan yang telah luput ke dalam sumber air, sebaliknya pesakit disarankan agar memulangkan semula ubat-ubatan tersebut ke hospital atau klinik kesihatan kerajaan yang berdekatan agar pelupusan ubat boleh dilakukan dengan cara yang betul.

Ubat-ubatan boleh dikategorikan dalam 2 jenis, iaitu Ubat Terkawal dan ubat am. Ubat Terkawal merupakan ubat yang hanya boleh diperolehi dengan preskripsi doktor (sebagai contoh, ubat darah tinggi atau ubat

kencing manis), manakala ubat am merupakan ubat yang boleh dibeli tanpa preskripsi doktor (sebagai contoh, ubat suplemen kesihatan atau vitamin).

Pengkelasan ini boleh dikenalpasti berpandukan abjad yang digunakan pada hujung nombor pendaftaran ubat.  Abjad A digunakan untuk merujuk kepada ubat terkawal manakala abjad T dan X digunakan bagi ubat am.

Pegawai Farmasi KKM, dengan kelulusan daripada Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) telah dibenarkan melakukan pekerjaan luar (lokum) sejak tahun 2006.

Walau bagaimanapun, berkuatkuasa 23 Mac 2011, kebenaran untuk melakukan lokum kepada semua Pegawai Farmasi telah ditangguhkan demi kepentingan penyampaian perkhidmatan kesihatan di KKM. Terkini, bilangan pegawai farmasi di komuniti farmasi adalah terhad dan menyebabkan waktu perkhidmatan yang terhad.

Maka Bahagian Perkhidmatan Farmasi (BPF) KKM telah mengkaji semula dan mengemaskini tatacara permohonan lokum sedia ada berdasarkan maklum balas dan isu-isu yang timbul sebelum ini. Jesteru, dengan persetujuan KPK, BPF KKM telah membenarkan Pegawai Farmasi KKM untuk melakukan lokum.  

Untuk keterangan lanjut sila rujuk pautan berikut:
http://www.pharmacy.gov.my/v2/ms/dokumen/syarat-syarat-melakukan-lokum-carta-alir-proses-permohonan-lokum.html
http://www.pharmacy.gov.my/v2/ms/dokumen/borang-permohonan-rekod-aktiviti-lokum-pegawai-farmasi-kkm.html