Soalan Lazim - Pengguna

Terdapat Peraturan Permohonan Bantuan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan Melibatkan Ubat. Peraturan ini digunapakai apabila ubat-ubatan tersebut tidak dapat disediakan atau dibekal oleh hospital kerajaan. Berikut disenaraikan prosedur permohonan pembiayaan perbelanjaan melibatkan ubat bagi penjawat awam yang masih bertugas:

 1. Pesakit mendapat rawatan di hospital / klinik kerajaan
 2. Perbelanjaan bagi pembekalan ubat diperaku (prescribed) oleh Pegawai Perubatan kerajaan dan disahkan tidak dapat dibekalkan/disediakan oleh hospital/klinik kerajaan boleh dipertimbangkan dengan syarat ubat tersebut disenaraikan di dalam senarai ubat-ubatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)/hospital universiti. Permohonan dikemukakan menggunakan Borang Perubatan 1/09
 3. Permohonan diluluskan oleh Ketua Jabatan di mana pesakit  itu bertugas
 4. Bayaran perbelanjaan adalah ditanggung oleh jabatan di mana pesakit itu bertugas
 5. Pesakit menerima bekalan ubat-ubatan selepas permohonan diluluskan dan pembayaran dibuat oleh jabatan

Permohonan bagi pembekalan ubat untuk tempoh yang berpanjangan adalah dibenarkan. Namun begitu, kelulusan oleh Ketua Jabatan adalah tertakluk kepada had perbelanjaan bagi pembekalan ubat untuk tempoh tiga bulan sahaja bagi setiap permohonan. Pihak Tuan/Puan disyorkan untuk mengisi Borang Perubatan 1/09 serta mendapatkan kelulusan Ketua Jabatan terlebih dahulu.

Semua produk ubat-ubatan di Malaysia perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) terlebih dahulu sebelum dipasarkan kepada pengguna termasuklah produk-produk yang dibuat di luar negara. Produk berdaftar adalah terjamin daripada segi Keselamatan (Safety), Kualiti (Quality) dan Keberkesanan (Efficacy). Produk berdaftar mempunyai nombor pendaftaran MAL (contoh MAL20125467T) dan label keselamatan Hologram pada pembungkusannya. Sekiranya sesuatu produk ubat tidak mempunyai  kedua-dua ciri ini, produk tersebut dikhuatiri tidak berdaftar dengan KKM. 

Semua ubat berdaftar mesti mempamerkan nombor pendaftarannya pada label atau pembungkusannya. No. pendaftaran dimulakan dengan huruf ‘MAL’ diikuti dengan 8 digit nombor dan di akhiri dengan huruf-huruf yang menunjukkan kategori pendaftaran produk tersebut iaitu :

Kategori pendaftaran produk:

A – ubat mengandungi racun terkawal (eg: antibiotik, darah tinggi)

X – ubat yang tidak mengandungi racun terkawal / OTC (eg: paracetamol, aspirin)

T - ubat tradisional (eg: Jamu, minyak urut, minyak gamat)

N – natural produk/ubat supplemen kesihatan (eg: minyak ikan kod, multivitamin, glucosamine)

H – Ubat Veterinar

 

Di samping itu juga, berkemungkinan terdapat kod pentadbiran yang digunakan oleh pihak Bahagian Regulatori Farmasi Negara diletakkan selepas kategori produk. Kod pentadbiran tersebut adalah :

 

C  – Contract Manufactured (the product is manufactured by a GMP certified contract manufacturer)

EFor Export Only (FEO) (the product is to be sold for export only and not for sale in the local market)

R –  Packed and/or repacked (the product is packed and/or repacked by an approved GMP certified packer and/or repacker)

SSecond source (the product is from a second source/ approved second manufacturer)

Y –  Orphan products

Z – Produk yang digezetkan sebagai berkadar sifar di bawah Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014, Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pembekalan Berkadar Sifar) 2014.

 

Pengguna boleh menyemak status pendaftaran sesuatu produk melalui laman sesawang https://www.npra.gov.my / ATAU dengan menghubungi Bahagian Regulatori Farmasi Negara di talian 03-78835400.

Dalam laman sesawang tersebut boleh klik ikon ‘Produk Search’. Carian produk berdaftar boleh dibuat dengan menggunakan :

 • nama produk
 • nombor pendaftaran
 • nama pemegang pendaftaran
 • bahan-bahan aktif
 • nama pengilang/pengimport

Jika produk tersebut adalah produk yang berdaftar, status pendaftaran akan dipaparkan. Selepas memeriksa nombor pendaftaran, pengguna dinasihatkan untuk menyemak kesahihan label hologram melalui ahli farmasi di hospital, klinik atau premis farmasi berdekatan.

Selain itu, orang ramai juga boleh memuat turun aplikasi NPRA Product Status daripada Google Play Store bagi menyemak status pendaftaran produk tersebut.

All medicinal products in Malaysia, including imported medicines, must be registered with the Ministry of Health Malaysia (MOH)  before they can be sold or marketed to consumers. Registered products are guaranteed in terms of Safety, Quality and Efficacy. Registered medicines must carry both registration numbers (ie  MAL20125467T) and  Meditag Hologram labels on its label or packaging. A valid registration number begins with “MAL”, followed by 8-digit numbers and ends with an alphabet to indicate their registration category. The categories of registered product are as follows:

A – Controlled medicines
X – Over the counter medicines (OTC)
T – Natural Products/ Traditional Medicines
N – Health Supplements
H - Veterinary Products

In addition, there may be administrative codes used by the National Pharmaceutical Regulatory Agency after the product category. The administrative code is:

C  – Contract Manufactured (the product is manufactured by a GMP certified contract manufacturer)
E – For Export Only (FEO) (the product is to be sold for export only and not for sale in the local market)
R –  Packed and/or repacked (the product is packed and/or repacked by an approved GMP certified packer and/or repacker)
S – Second source (the product is from a second source/ approved second manufacturer)
Y –  Orphan products
Z – Products gazetted as zero-rated under the Goods and Services Tax Act 2014, Goods and Services Tax (Zero-Rated Supplies) Order 2014.

Users can check the registration status of a product through the https://www.npra.gov.my / OR by contacting the National Pharmaceutical Regulatory Agency at 03-78835400.

In that website you can click on the 'Product Search' icon. Search for registered products can be done using:

•    Product Name
•    Registration Number
•    Registration Holder Name
•    Active Ingridient
•    Manufacturer / Importer Name

If the product is a registered product, the registration status will be displayed. After checking the registration number, you are advised to check the validity of the hologram label through a pharmacist at nearby hospital, clinic or pharmacy.

In addition, people can also download the NPRA Product Status application from the Google Play Store to check the status of their product registration.

 

Aduan boleh dibuat melalui telefon, e-mel atau secara bertulis kepada Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi. Anda juga boleh menghubungi pejabat Cawangan Penguatkuasa Farmasi yang berdekatan

Complaints can be lodge either by phone, e-mail or in writing to the Senior Director of Pharmaceutical Services. You can also contact the nearest Pharmacy Enforcement Branch office.

Terdapat Peraturan Permohonan Bantuan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan Melibatkan Ubat. Peraturan ini digunapakai apabila ubat-ubatan tersebut tidak dapat disediakan atau dibekal oleh hospital kerajaan. Berikut disenaraikan prosedur permohonan pembiayaan perbelanjaan melibatkan ubat bagi penjawat awam yang masih bertugas :

 1. Pesakit mendapat rawatan di hospital/klinik kerajaan
 2. Perbelanjaan bagi pembekalan ubat diperaku (prescribed) oleh Pegawai Perubatan kerajaan dan disahkan tidak dapat dibekalkan/disediakan oleh hospital/klinik kerajaan boleh dipertimbangkan dengan syarat ubat tersebut disenaraikan dalam senarai ubat-ubatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)/hospital universiti
 3. Permohonan dikemukakan menggunakan Borang Perubatan 1/09
 4. Permohonan diluluskan oleh Ketua Jabatan di mana pesakit itu bertugas
 5. Bayaran perbelanjaan adalah ditanggung oleh jabatan di mana pesakit itu bertugas
 6. Pesakit menerima bekalan ubat-ubatan selepas permohonan diluluskan dan pembayaran dibuat oleh jabatan
 7. Permohonan bagi pembekalan ubat untuk tempoh yang berpanjangan adalah dibenarkan
 8. Namun begitu, kelulusan oleh Ketua Jabatan adalah tertakluk kepada had perbelanjaan bagi pembekalan ubat untuk tempoh tiga bulan sahaja bagi setiap permohonan
 9. Pihak Puan disyorkan untuk mengisi Borang Perubatan 1/09 serta mendapatkan kelulusan Ketua Jabatan terlebih dahulu