Soalan Lazim - Perkhidmatan

Testimoni hanya dibenarkan bagi produk berdaftar yang didaftarkan di bawah kategori ‘X’. Sebarang testimoni oleh orang awam di dalam iklan perlu disokong dengan ‘consent letter of testimony”.

Testimony is only allowed for products registered under the category of 'X'. Any testimony by members of the public in the advertisement should carry a 'consent letter of testimony’.

Perkara ini adalah tidak dibenarkan kerana sebarang pindaan pada format iklan perlu diluluskan terlebih dahulu oleh LIU sebelum ianya boleh disiarkan. 

This is not allowed because any amendment on the advertisement format must be approved by the MAB prior to publishing.

Sebarang pindaan pada format iklan perlu dirujuk kepada Sekretariat LIU sebelum diberi kelulusan.

Sijil kelulusan atau kebenaran bertulis daripada LIU akan dikeluarkan dalam tempoh 5 hari bekerja.

Certificate of approval or written permission from the MAB will be issued within 5 working days.

Yes, MAB does control pharmaceutical product advertisements made by direct selling companies and has issued approvals for several advertisements.

Ya, LIU telah meluluskan beberapa iklan berkaitan produk farmaseutikal yang dijual dan dipasarkan oleh syarikat jualan langsung.

Yes, approval from MAB is still required because product registration and product advertisement are two different issues. The registration of a product aims to ensure quality, safety and efficacy of the product and are under jurisdiction of the Drug Control Authority (DCA) whereas MAB only controls product advertisements. This is to protect consumers from misleading advertisements and to ensure all advertisements published comply with the requirements of the Medicines (Advertisement and Sale) Act 1956 and its Regulations.

Ya, kelulusan LIU masih diperlukan kerana pendaftaran produk dan pengiklanannya adalah dua perkara berbeza. Pendaftaran sesuatu produk bergantung kepada kualiti, keselamatan dan efikasi produk tersebut manakala LIU mengawal dari segi aspek pengiklanan produk. Ini bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat di samping memastikan iklan itu mematuhi keperluan Akta Ubat (Iklan & Penjualan) 1956 dan peraturan-peraturannya.

Pengguna perlu isi Borang Pendaftaran Pengguna Intranet dan hantar kepada Seksyen Pengurusan Maklumat Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi.

Applicant is required to fill in the Borang Pendaftaran Pengguna Intranet form and submit to Seksyen Pengurusan Maklumat Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi.

The amendments of the MOH Drug Formulary is available at www.pharmacy.gov.my for reference within 2 weeks after the MOH Drug List Panel Review Meeting.

Boleh, Sistem Pendispensan Ubat Bersepadu (SPUB) membolehkan anda mendapatkan bekalan ubat susulan dari mana-mana fasiliti kesihatan terdekat dengan anda. Namun anda perlu memberitahu pegawai farmasi anda bahawa anda ingin menggunakan perkhidmatan SPUB.

Yes, you can. Through the Integrated Drug Dispensing System, you may now obtain the remaining prescription fill from any nearest government health facility. Just inform your pharmacist in order for you to utilise this service.

Buat masa ini, tidak semua fasiliti KKM menyediakan perkhidmatan ini.

Untuk maklumat lanjut berkenaan UMP1M ini, sila hubungi pegawai farmasi di fasiliti kesihatan kerajaan terdekat anda.

Refer to the Number of Pharmacy Community in Malaysia according to States which is available in the Statistics Menu.

Sila rujuk graf Bilangan Farmasi Komuniti di Malaysia Mengikut Negeri dalam menu statistik. 

Orang ramai yang berminat boleh merujuk maklumat di SINI

Buat masa ini, tidak semua fasiliti KKM menyediakan perkhidmatan ini. Untuk maklumat lanjut berkenaan UMP1M ini, sila hubungi pegawai farmasi di fasiliti kesihatan kerajaan terdekat anda.
(Rujuk senarai fasiliti yang menawarkan perkhidmatan UMP1M)

Pegawai Farmasi KKM, dengan kelulusan daripada Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) telah dibenarkan melakukan pekerjaan luar (lokum) sejak tahun 2006.

Walau bagaimanapun, berkuatkuasa 23 Mac 2011, kebenaran untuk melakukan lokum kepada semua Pegawai Farmasi telah ditangguhkan demi kepentingan penyampaian perkhidmatan kesihatan di KKM. Terkini, bilangan pegawai farmasi di komuniti farmasi adalah terhad dan menyebabkan waktu perkhidmatan yang terhad.

Maka Bahagian Perkhidmatan Farmasi (BPF) KKM telah mengkaji semula dan mengemaskini tatacara permohonan lokum sedia ada berdasarkan maklum balas dan isu-isu yang timbul sebelum ini. Jesteru, dengan persetujuan KPK, BPF KKM telah membenarkan Pegawai Farmasi KKM untuk melakukan lokum.  

Untuk keterangan lanjut sila rujuk pautan berikut:
http://www.pharmacy.gov.my/v2/ms/dokumen/syarat-syarat-melakukan-lokum-carta-alir-proses-permohonan-lokum.html
http://www.pharmacy.gov.my/v2/ms/dokumen/borang-permohonan-rekod-aktiviti-lokum-pegawai-farmasi-kkm.html

 

Sistem PhIS/ CPS dijangka akan dimulakan di 21 fasiliti pilot KKM pada Mac 2013 dan akan digunapakai di semua fasiliti Hospital dan Klinik Kesihatan KKM seluruh negara.