Adakah pernyataan yang pernah diluluskan oleh LIU tidak akan dibenarkan dalam permohonan kelulusan iklan yang baru?

Ya, pernyataan yang pernah diluluskan oleh LIU tidak akan dibenarkan dalam permohonan kelulusan iklan yang baru sekiranya pernyataan tersebut melampaui skop indikasi yang diluluskan oleh PBKD, seperti yang dinyatakan dalam Polisi LIU MAB 3/2017 Claims. Menurut Peraturan 4(1), Perauturan-peraturan Lembaga Iklan Ubat 1976 (akan dirujuk sebagai PLIU 1976), LIU mempunyai kuasa untuk mengawal selia prosedur untuk tujuan kelulusan permohonan iklan. Justeru itu, polisi dan garis panduan LIU akan mengalami perubahan berdasarkan perbincangan di kalangan ahli LIU selepas dipersetujui dalam mesyuarat LIU sepanjang tahun, selaras dengan teknik pemasaran dan pengiklanan dalam bidang penjagaan kesihatan. Ini adalah penting untuk memastikan kelulusan iklan yang diberikan sentiasa dikemaskini dan mampu menangani isu-isu kesihatan, pembangunan, keselamatan dan etika yang semasa. Selain itu, merujuk kepada Peraturan 5(4), PLIU 1976, LIU mengikut budi bicaranya, boleh meluluskan atau tidak meluluskan, atau boleh membatalkan kelulusan yang pernah dikeluarkan.