Bagaimana proses kelulusan iklan di Program Perkhidmatan Farmasi dijalankan?

Menurut Peraturan 4(1) Peraturan-peraturan Lembaga Iklan Ubat 1976, Lembaga Iklan Ubat mempunyai kuasa untuk menentukan prosedur sendiri dalam meluluskan iklan. Sebelum tahun 2012, semua permohonan kelulusan diproses dan diluluskan dalam mesyuarat LIU. Pada tahun 2004, Fast Track Service diperkenalkan dan tempoh pemprosesan permohonan iklan adalah 7 hari berkerja. Kemudian, ia dikurangkan kepada 5 hari berkerja pada tahun 2010. Bermula tahun 2012 mandat telah diberikan kepada Setiausaha LIU untuk memproses kelulusan iklan berdasarkan garis panduan dan polisi yang ditetapkan oleh LIU bagi memenuhi piagam pelanggan jabatan.